Pored tekućih aktivnosti GoGoL za zainteresovane klijente vrši i uslužne delatnosti:

  • izrada prikaza, predloga i studija praktičnih politika po porudžbini
  • istraživanja
  • davanje saveta – komentara na već izrađene nacrte javnih politika
  • političko savetništvo i zastupništvo (sistemsko utvrđivanje pro i contra argumenata za konkretnu javnu politiku)

Prikazi politika su najjednostavnije analize kojima se ukazuje na određeni javni problem, analiziraju se njegovi uzroci, posledice i nude načelne smernice za njegovo rešenje. Namenjeni su širim zainteresovanim grupama ili javnosti uopšte. Takođe svrha im je i da u javni diskurs postave određenu temu. Pisani su jasnim i lako razumljivim jezikom.

Predlog praktične politike politike je detaljnija analiza u kome se nude konkretne odluke (akcije) koje bi donosioc odluka (vlast) trebao da preduzme kako bi došlo do željenog cilja (rešavanja ili ublažavanja definisanog problema). Set predloga se dobija tako što se na osnovu prethodno definisanog problema utvrđuju sve moguće opcije koje se potom filtriraju kroz  analize tri izvodljivosti (ekonomska, politička i administrativno-tehnička izvodljivost).  Ovaj dokument je namenjen prvenstveno donosiocima političkih odluka ali i drugim zainteresovanim akterima. Pisan je lako razumljivim jezičkim stilom a na maksimalno 15 strana daje se prikaz problema, (realno) mogućih opcija za njegovo rešenje i predlog optimalne.

Studija praktične politike je najsloženiji oblik u poređenju sa prikazima i predlozima politika. Ona predstavlja prvenstveno akademsko delo i služi kao platforma za razradu načela i saznanja, do kojih se došlo u primarnom istraživanju, kroz jednostavnije oblike (prikaze i predloge). Ovaj dokument najčešće je namenjen drugim stručnjacima a jezik i stil izražavanja može biti disciplinaran i stručan.