Šta je GoGoL? Misija Aktivnosti
Sektori Metode i tehnike Principi
Šta su javne politike i dobro upravljanje?

Šta je GoGoL?
Laboratorija za dobro upravljanje (Good Governance Laboratory – GoGoL) je organizaciona jedinica Centra za studije dobrog upravljanja (CSDU), u kojoj se kroz naučno-istraživački rad unapređuje kvalitet javnog upravljanja i javnih – praktičnih politika.

Misija
Misija GoGoLa je promocija i unapređenje studija javnih politika i dobrog upravljanja u Republici Srbiji. Pored toga GoGoL nudi stručne informacije za donosioce odluka kao i zainteresovanu javnost.
Laboratorija podstiče umrežavanje donosioca političkih odluka, privrednika, istraživača i organizacija civilnog društva u cilju rešavanja izazova i problema savremenog društva na lokalnom, regionalnom i državnom nivou. U Laboratoriji su angažovani stručnjaci različitih profila (ekonomisti, politikolozi, pravnici, sociolozi, filozofi, psiholozi…). U svom radu se striktno pridržavaju naučnih metoda i istraživačkih tehnika!
GoGoL ne podržava niti je opozicija bilo kojoj političkoj stranci, udruženju građana ili pojedincu u cilju osvajanja vlasti ili javne funkcije!

Aktivnosti
Misija i ciljevi u laboratoriji se ostvaruju kroz sledeće aktivnosti:

 • Istraživački rad
 • Edukativne i informativne aktivnosti
 • Izrada predloga praktičnih politika
 • Analiza tekućih praktičnih (javnih) politika u Srbiji
 • Okrugli stolovi i konferencije

Sektori
U analizi javnih politika i izradi predloga, GoGoL je posebno fokusiran na sledeće sektore:

 • Lokalna samouprava
 • Javna uprava
 • Regionalni razvoj
 • Javne finansije
 • Ekonomska politika
 • Poljoprivredno-prehrambeni sketor
 • Životna sredina i održivi razvoj
 • Socijalna politika
 • Kultura i mediji
 • Obrazovanje i nauka

Gogol funkcioniše tako što jedinstvenu metodu primenjuje u različitim sektorima javnih politika i na taj način dobija izlazne rezultate.

Metode i tehnike
U GoGoLu je svaki istraživač odnosno grupa istraživača primarno angažovana u jednom sektoru. Zadatak istraživača je izgradnja dve matrice sistema koji prati. Jedna je idealnotipska matrica koja označava sistem koji idealno funkcioniše a druga je realna, odnosno ukazuje na sistem koji trenutno postoji u Srbiji. Idealnotipska matrica se izrađuje na osnovu velikog broja standarda (ukoliko postoje koriste se međunarodni standaradi u protivnom kreira se interni standard). Idealna matrica služi da ukaže šta znači da jedan sistem (sektor javne politike) dobro funkcioniše i na osnovu nje može da se sudi o uspešnosti realnog sistema.
Pored ove krovne – osnovne metode (metoda idelanog tipa) u radu se koriste brojne tehnike uobičajene u studijama javnih politika: analiza prikladnosti, troškovi i dobiti, analiza ekonomske, političke i administrativne izvodljivosti…

Principi

 • Holistički pristup
 • Objektivnost
 • Međuzavisnost
 • Sistematičnost
 • Kvantifikacija sistema

Šta su javne (praktične) politike i dobro upravljanje?

Javna politika za razliku od tradicionalnog značenja reči politika ukazuje na procesnu stranu  politike odnosno odlučivanje. Stoga je javna (ili praktična) politika uži pojam od reči politika i označava sve odluke vlade, odnosno vlasti kojima se neposredno utiče na živote građana. Osnovna relacija u javnim politikama je problem – rešenje! Iz toga razloga se u izučavanju javnih politika pridaje veliki značaj ne samo donošenju valjane odluke već i njenom doslednom sprovođenju i merenju efekata.
Tokom 20. veka razvila se i naučna disciplina u okviru politikologije – studija javnih politika. Osnovna ideja je da se primenom naučnih principa i egzaktnim merenjima i analizama ustanove instrumetni, pristupi i pravila kojima se može obezbediti da doneta javna odluka postigne maksimalan eferakt.
Detaljnije o javnim politikama i analizi javnih politika možete više saznati u tekstu: Praktične politike – ciklus.
Izraz dobro upravljanje je u neposrednoj vezi sa javnim politikama odnosno odlučivanjem. Ukoliko se donose valjane odluke i dosledno sprovode posledično tome dolazi i do dobrog upravljanja. Sam izraz upravljanje (engl. governance), negde prevođen i kao vladavina  označava proces kreiranja odluka (decision-making) i proces kojim se odluke sprovode. S obzirom na to da se pod upravljanjem podrazumevaju procesi kreiranja i sprovođenja odluka, analiza upravljanja se usmerava i na formalne i neformalne strukture koje su uključene u oblikovanju i sprovođenju odluka (pored vlade, tu su i interesne grupe, lobisti, nevladine organizacije, finansijske institucije, lokalne vlasti, političke stranke…).
Dobro upravljanje nije samo fraza već precizno određen i definisan koncept čiji su kreatori Svetska banka i druge međunarodne finansijske institucije. Većina ovih donatora zasnivaju svoju pomoć i kredite na stvaranju uslova i reformama koje će omogućiti dobro upravljanje. Tako dobro upravljanje postaje novi recept odnosno zahtev u prvom redu Svetske banke, koji ona postavlja državama koje traže kredite, ali ti se zahtevi odnose i na one koje žele postati članice Evropske unije.
Detaljnije o dobrom upravljanju možete više sazanti u tekstovima:  What is Good Governance, European Governance i Reforma države u 20. veku.